Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi provozovateli masážních salonů fungujících pod obchodní značkou Tantra Spa (dále jen provozovatelé) a kupujícím a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

Provozovatelem masážního salonu Tantra Spa Plzeň na adrese Havířská 3, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí (název provozovny Vědomé masáže Plzeň) je Ing. Janem Kolářem, IČ: 73438219, s místem podnikání Masarykova 381, 339 01 Klatovy.

Provozovatelem masážního salonu Tantra Spa Karlovy Vary na adrese Vítězná 3/49, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice (název provozovny Masáže Vítězná) je společnost SPA SERVICES s.r.o., IČ: 141 36 082, se sídlem Purkyňova 1591/32, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, zastoupená jednatelem Ing. Janem Kolářem.

1.2. Provozovatelé a jejich zaměstnanci a smluvní spolupracovíci poskytují masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Poskytované služby jsou účinným doplňkovým prostředkem k udržení fyzického a psychického zdraví a k harmonizaci těla. V žádném případě nenahrazují zdravotní péči a nemohou nahradit nezbytné lékařské ošetření.

1.3 Telefonickým (vč. sms), elektronickým (např. email) nebo osobním objednáním konkrétního termínu masáže (dále jen komunikační kanál) projevuje zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami provozovatelů.

2. Poukaz na masáž

2.1 Poukaz na masáž lze zakoupit prostřednictvím webové platformy ROZMAZLUJ.se (dále také jen platforma), kterou provozuje firma SPA SERVICES s.r.o. a na kterou je zákazník přesměrován z webových stránek salonu tantraspa.com (dále jen webové stránky salonu), a to v elektronické nebo papírové verzi. Poukaz zakoupený pomocí platformy lze využít v libovolném salonu obou provozovatelů (tzv. univerzální poukaz).

Poukaz lze objednat také přímo u provozovatelů bez použití platformy, a to emailem, telefonicky anebo ho lze zakoupit osobně v salonu po předchozí telefonické domluvě. Poukaz je zákazníkovi vydán po uhrazení jeho ceny, buďto převodem na účet provozovatelů anebo při osobním předání v hotovosti. Poukaz lze vystavit elektronicky ve formátu PDF, anebo ve fyzické papírové podobě, který lze zaslat poštou či jiným dopravcem v obálce anebo předat osobně v prostorách salonu. Takto zakoupený poukaz lze využít pouze v salonu provozovatele, od kterého byl zakoupen.

2.2 Při využití elektronické nebo telefonické formy nákupu lze od koupi poukazu do 14 dní po jeho obdržení odstoupit, uhrazená cena bude zákazníkovi, který poukaz tímto způsobem zakoupil, vrácena. Odstoupení od koupi poukazu lze učinit pouze v případě, že poukaz nebyl již uplatněn. Uhrazená částka bude provozovateli zaslána zpět na bankovní účet, ze kterého byla platba realizována, v případě předložení účtenky nebo jiného dokladu o zaplacení i jiným způsobem. Při vrácení uhrazené ceny bude poukaz zneplatněn a nebude možné ho již využít.

2.3 Po vypršení platnosti poukazu již nelze poukaz uplatnit, nedohodnou-li se zákazník a provozovatel jinak.

2.4 Službu, na kterou je poukaz vystaven, lze při objednání vyměnit za jinou službu nabízenou příslušným salonem v odpovídající anebo nižší ceně. V případě výměny za službu vyšší hodnoty lze rozdíl v cenách doplatit. Pokud byl poukaz zakoupen prostřednictvím platformy rozmazluj.se, postupuje se při výměně poukazu dle obchodních podmínek platformy.

3. Objednávka služeb

3.1 Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat v souladu s bodem 1.3 – telefonicky, elektronicky (emailem) nebo osobně. Telefonické objednání probíhá na jednotném telefonním čísle pro oba oba salony. Při objednání se domlouvá salon, datum a čas, druh a délka masáže a výběr maséra či masérky, který/která masáž provede. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou. Pokud klient uplatňuje poukaz na masáž, při objednání nahlásí číslo poukazu, v opačném případě nemusí být poukaz při dohodnuté návštěvě uznán a bude po klientovi požadována úhrada objednané služby. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas potřebný pro přípravu a samotný průběh masáže.

3.2 Příchod do salonu a délka masáže
Klient přichází na čas domluvený při objednání. Při dřívějším příchodu může být klient požádán, aby počkal do stanoveného času. Masáži vždy předchází úvodní rozhovor, který není započítán do doby masáže. Po masáži je ponechán prostor pro sdílení a zpětnou vazbu. Před i po masáži má klient možnost se osprchovat.

3.3 Platba za masáž
Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou VISA nebo Mastercard, pomocí služby Google Pay či Apple Pay, anebo benefitními poukázkami Sodexo vč. Sodexo CARD. Cena za masáž se hradí před zahájením masáže během úvodního rozhovoru. Bezhotovostně lze platit také převodem na účet na základě vystavené faktury, platba musí být v tomto případě provedena před domluveným termínem masáže. Platba elektronickou měnou není umožněna.

3.4 Přeobjednání nebo zrušení termínu masáže
Nemůže-li se zákazník dostavit v dohodnutém termínu na masáž, informuje o tom předem komunikačním kanálem dle bodu 1.3, nejpozději však 4 hodiny před plánovaným zahájením masáže. Pozdější kontakt a zájem o přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

3.5. Absence zákazníka a pozdní příchod
V případě nepřítomnosti nebo pozdního příchodu na masáž, se zpožděním delším než 15 minut, bude zákazníku účtována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši ceny objednané masáže (a to i v případě zkrácení masáže o dobu zpoždění klienta), nebo dle domluvy.

3.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být ze strany provozovatele nebo jeho zaměstnanců odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví s kontraindikacemi masáže
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu či psychickém rozpoložení
d) zákazník se během objednávání masáže nebo úvodního rozhovoru, vyjadřuje či chová nepřístojným/nevhodným způsobem
e) zákazník po poskytovateli masáže požaduje jiný než dohodnutý a nabízený druh služeb

V případě uplatnění poukazu bude v případě odmítnutí masáže zákazníkovi nabídnut jiný termín. Uhrazená cena za poukaz může být provozovatelem vrácena při předložení účtenky nebo jiného dokladu o zaplacení. Vrácení uhrazené ceny za poukaz anebo domluvení jiného termínu se v tomto případě řeší s provozovateli zpětně v rámci reklamačního řízení dle bodu 5 těchto obchodních podmínek.

3.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky kontraindikace
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti nebo návykových látek
c) se během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným/nevhodným způsobem
d) zákazník během masáže požaduje po poskytovateli služby jiné než dohodnuté a salonem nabízené služby

V případě předčasného ukončení masáže bude klientovi vrácena poměrná část ceny masáže, účtována bude tedy pouze doba proběhlé masáže, nikoliv kompletní služba. V případě uplatnění poukazu na masáž, bude v tomto případě poměrná část ceny masáže provozovateli vrácena zasláním na bankovní účet kupujícího, anebo při předložení účtenky nebo jiného dokladu o zaplacení také v hotovosti. Poměrná část se vypočítává z ceny, za kterou byl poukaz zakoupen, nikoliv z ceny dle aktuálního ceníku. Vrácení poměrné části ceny při využití poukazu se řeší s provozovateli zpětně v rámci reklamačního řízení dle bodu 5 těchto obchodních podmínek.

3.8 Osobní věci a cennosti
Salony poskytují bezpečnostní komfort. Během celé masáže je možno si z bezpečnostních důvodů uschovat veškeré osobní věci přímo v prostorách masérny. Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před masáží/ během masáže/ po masáži neručí, neuschová-li si zákazník cenný předmět na vyhrazené místo v masérně. Zapomenuté věci, nalezené po odchodu klientů, jsou uschovány po dobu 3 následujících měsíců.

3.9 Ceník služeb
Ceník masáží je k nahlédnutí v salonech a na webových stránkách. Všechny ceny jsou konečné. Provozovatelé nejsou plátcem DPH.

4. Kurzy

Na webových stránkách je uveden seznam kurzů a termínů jejich konání. Kurzy jsou zajišťovány společností KOLAR EDUCATION s.r.o. (dále jen „firma zajišťující výuku“) a probíhají v prostorách některého ze salonů nebo na jiné adrese, která je vždy předem upřesněna.

5. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele nebo jeho zaměstnanců. Reklamace se podává osobně nebo písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace mohou být případné náklady na její projednání požadovány po zákazníkovi.

Při odmítnutí masáže nebo předčasném ukončení masáže podle bodů 3.6 a 3.7 těchto obchodních podmínek v případě, kdy byl uplatněn poukaz na masáž, bude vrácení poměrné části ceny řešeno s provozovatelem písemnou nebo elektronickou formou nejpozději do 30 dnů od termínu objednané masáže, která byla odmítnuta nebo předčasně zrušena. Pro emailové uplatnění reklamace slouží adresa info@tantraspa.com. Zákazník může před řešením reklamace případ nejprve nahlásit provozovatelům telefonicky na tel. č. +420 792 315 500 nebo +420 792 333 485.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra/masérky.

6.2. Platnost a účinnost
Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 1.7.2024. Ověřovány a aktualizovány jsou v souladu s předpisy a novelami Zákona a v návaznosti na přijaté změny, případně rozšiřování služeb salonu.